Onze visie

WIJ ZIJN VBSH

VBSH / missie

Missie KBO Herzele


Katholiek Basisonderwijs Herzele heeft tot doel

het inrichten en bevorderen van zorgzaam onderwijs en opvoeding in Herzele

op een professionele, duurzame en innovatieve wijze,

met aandacht voor de eigenheid van elke school.

Katholiek Onderwijs Herzele wil in zijn katholieke dialoogscholen een grote verbondenheid nastreven met de lokale gemeenschap

in een geest van openheid, solidariteit, respect en dienstbaarheid.


Schooleigen opvoedingsproject in VBSH


Onze school is een gemeenschap waarin directie, leerkrachten en personeel, ouders, inrichtende macht, CLB, zich positief willen inzetten en verantwoordelijkheid willen dragen om kinderen te begeleiden in hun mens-wording.

We willen hen helpen hun mogelijkheden te ontdekken, te leren leven met hun beperktheden en op te groeien met vreugde en hoop.

Het eigen opvoedingsproject van de school steunt op het project van de katholieke dialoogschool en op het opvoedingsproject voor de Crombeenscholen (de stichters van onze school).

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vanuit het opvoedingsproject van de Crombeenscholen streven we ernaar om de groei van alle kinderen te bevorderen naar zelfstandigheid; weerbaarheid; zelf – aanvaarding met eigen talenten en beperktheden; bouwen aan een levensstijl gekenmerkt door eerlijkheid, eerbied en soberheid; bereid tot sociale verantwoordelijkheid en samenwerken;…”

“ Van daaruit willen we in onze Crombeenscholen speciaal opkomen voor de belangstelling en aandacht voor het volkskind, voor de zwakkeren en minstbedeelden op allerlei gebied, voor een eenvoudige levensstijl en hartelijke omgang, voor een klimaat van vreugde, …”

KRACHTIG